Συχνές ερωτήσεις

Γενικές ερωτήσεις

Δικαιούμαι απαλλαγή του Φ.Π.Α. στην αγορά εξοπλισμού;

Ναι δικαιούστε απαλλαγή του Φ.Π.Α. όταν αυτός υπερβαίνει τις 3.000€, για αγορά καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού.

Τεχνικές ερωτήσεις

Οι φούρνοι και τα μηχανήματα είναι Ελληνικής κατασκευής;

Οι περισσότεροι φούρνοι όπως κυκλοθερμικοί, περιστροφικοί όλων των τύπων από 1 έως 6 καρότσια, ηλεκτρικοί, και σωληνωτοί (για τους οποίους προμηθευόμαστε από το εξωτερικό μόνο το σύστημα σωληνώσεων) καθώς και τα περισσότερα μηχανήματα όπως ταχυζυμωτήρια, ανατροπείς ταχυζυμωτηρίων – ζυμωτηρίων, ζυγοκοπτικές, μεταφορικές ταινίες, μηχανές πλάσεως ζύμης, ψύκτες νερού, στόφες και στόφες ψυγεία, είναι Ελληνικής κατασκευής και μόνο από Ελληνικά χέρια!