Μετεγκατάσταση από τις παλιές στις νέες εγκαταστάσεις και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με τον πιο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό της εποχής.

Most Recent Projects